واریز مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران از 25 خرداد


رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران: مستمری ها از خرداد ماه افزایش می یابد و به این ترتیب مابه التفاوت افزایش حقوق ۲۵ خرداد به حساب مستمری بگیران و در تیر و مرداد مابه التفاوت افزایش مستمری در فروردین ماه به حساب بازنشستگان واریز می شود. و می ماه غروب می کند