ویدیو پادگان کودک سرباز بی بی سی!


ویدیو پادگان کودک سرباز بی بی سی!

«بچه ها را وارد سیاست نکنید» یکی از شعارهای بی بی سی و دیگر شبکه های خبری خارجی است. این ادعا در حالی مطرح شد که بارها این شبکه دانشجویان ایرانی را تحریک کرده و از آنها خواسته به موج اغتشاشات بپیوندند.