و اکنون قرن بیستم به پایان رسیده است …
او آخرین نماد بزرگ قرن گذشته بود و همانطور که در وصیت نامه سیاسی خود در کتاب “دنیای در حال تغییر” نوشت، نمی توانست تصور کند که بیشتر قرن بیستم و سال های مهم قرن بیست و یکم را ببیند. در زندگی او رهبری در قرن گذشته که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را در سن 30 سالگی به پایان رساندند و گفتند که اتحاد جماهیر شوروی می توانست به عنوان اتحادیه کشورهای مستقل زنده بماند، اما چاره ای جز آنچه اتفاق افتاد وجود نداشت. “روزهای تاریک”.