چرا آیت الله صانعی مرجع دیگری است؟اما به دلیل فتواهای «جدا» مانند: افزایش سن تکلیف برای زنان به 13 سال، تساوی مهریه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، محدودیت شدید ازدواج – همچنین و متعه برای مردان و افزایش مهریه استفاده از عقل در استنباطات فقهی، به واکنش های بیشتر و انتقادی معروف است و ظلم و بی مهری را کشت، اما در نگاه نواندیشان و روشنفکران و در نظر مردم، فقیهی بصیر، اصلاح طلب جلوه می کند. مردم مدار، تفکر مدرن و البته “شجاع”.