چرا امام (ره) قطعنامه 598 را پذیرفت؟/ رهبری پاسخ دادند
قطعنامه ای که امام پذیرفتند به خاطر این فشارها نبود. پذیرش قطعنامه از سوی امام به دلیل لیست مشکلاتی بود که در آن روز از سوی مسئولان فعالیت های اقتصادی کشور پیش روی ایشان قرار گرفت و نشان داد که کشور با این همه هزینه ها نمی کشد و نمی تواند جنگ را ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت.