چرا کسی حرف های دولت در مورد بنزین را باور نمی کند؟
در هفته های اخیر موضوع دیگری باعث افزایش مجدد التهاب شد. که سهمیه برداشت روزانه بنزین در برخی استان ها به 30 لیتر در روز افزایش یافت. برخی می گویند که این موضوع کمبود سوخت تولیدی است و دولت در تامین سوخت پمپ بنزین ها در برخی استان ها مشکل دارد.