چیپس کیلویی 186 هزار تومان از گوشت گرانتر!


قیمت چیپس در هر بسته 440 گرمی به 82 هزار تومان رسید. یعنی هر کیلو چیپس در بازار بیش از 186 هزار تومان قیمت دارد.
این در حالی است که امروز هر کیلوگرم استخوان بره در بازار 183 هزار تومان به فروش می رسد.