ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان کشت
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به 600 تریلیون ین در سال 2020 محقق نشد. اما «آبه» یک مرد است و وجود نظام، نهادها و قوانین ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای سرزمین آفتاب با مرگ یک شخصیت خاموش شود.