کسانی که «شاهد» گشت ارشاد بودند چه می گویند؟
یکی از شاهدان گفت: در این بازدید که بیش از 6 ساعت به طول انجامید، شاهد برخورد فیزیکی نبوده اما شاهد خشونت لفظی و رفتار بی ادبانه بوده است. به نوعی می خواهند آزاردهنده باشند و بسیاری از افراد با لباس های بلند تا مچ پا مشکلی ندارند.