کنکور تا 3 سال آینده لغو می شود


سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس:
کنکور تا دو سه سال دیگه حذف میشه.
مافیای کنکور باعث شد عده ای هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند و در نتیجه مدتی از سوی مجلس برای پیگیری و فراهم شدن زیرساخت ها و مقدمات حذف کنکور تعیین شد.