گزارش فوت مهسا امینی روز سه شنبه در کمیسیون تکمیل می شود


رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: گزارش کمیسیون بررسی ابعاد فوت مهسا امینی روز سه شنبه به پایان می رسد.

به گزارش ایرنا، محمد صالح جوکار روز شنبه در گفت و گو با بیان این خبر اظهار داشت: کمیسیون با استماع گزارش های نهادهای مختلف و بررسی گزارش های مکتوب به تمامی دستگاه های ذیربط در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه است. این سازمان در این خصوص و پس از دریافت این گزارش در کمیته مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: پس از جمع بندی کلیه متون و گزارش های رسیده، گزارش نهایی روز سه شنبه تهیه می شود.

پس از این اتفاق برای مهسا امینی، کمیته ای از سوی کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس تشکیل شد تا با دستور رئیس مجلس، اقدامات در این زمینه پیگیری شود.