یک طوفان جهانی در راه استجهان در معرض خطر سقوط شدید نظم است. این به دلیل جنبه های ژئوپلیتیک سنتی از جمله رقابت قدرت های بزرگ، جاه طلبی های امپراتوری بلندپروازانه و درگیری ها بر سر منابع، و همچنین مواجهه با چالش های جدید مانند تغییرات آب و هوا، بیماری های همه گیر و گسترش سلاح های هسته ای است.