2 مهر، آغاز سال تحصیلی جدید


کاظمی معاون وزیر آموزش و پرورش:
آموزش کاملاً حضوری خواهد بود و عبارتی به نام تعطیلی مدارس نداریم.
با توجه به اینکه اول مهر جمعه است، شنبه دوم مهرماه را روز بازگشایی مدارس داریم.
جشنواره گل در 30 سپتامبر است که به موقع برگزار می شود.