69 نفر در سیل اخیر جان خود را از دست داده اند


نژاد جهانی معاون فنی و هماهنگی بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور:
بر اساس آمار، تاکنون 69 نفر در سیل اخیر کشور (از اول مرداد تا نهم مرداد) جان خود را از دست داده اند.
از میان 69 کشته، 6 نفر تبعه عراق و 3 نفر از 45 مفقود اتباع عراق هستند.
در سیل اخیر 39 نفر مصدوم شدند که 3 نفر آنها شهروند عراق بودند.
24 استان کشور درگیر سیل شدند.
استان تهران بیشترین تلفات را در این سیل داشته و پس از آن استان های کرمان، یزد، مازندران، مرکزی، سیستان و بلوچستان و لرستان قرار دارند.
در این مدت 20000 منزل مسکونی تخریب شد.